Restauracja LOBSTER

LOBSTER Restauracja

 

Restauracja Lobster zapra­sza na zdrowe i smaczne dania do  nowo otwar­tego lokalu mie­szą­cego się w Gdańsku przy ul.Alei Grunwaldzkiej 472 mamy zaszczyt gościć Państwa w Nowoczesnym biu­rowcu Olivi Buisness Centre /OBC /

Oferujemy dodo­at­kwo cate­ring zewnętrzny i wewnętrzny — przy­go­to­wany zgod­nie z Państwa ocze­ki­wa­niami i wska­zów­kami .Pracujemy w opar­ciu o restryk­cyjne normy żywie­nia  dla­tego możemy zaofe­ro­wać potrawy przy­go­twane wyłącz­nie z pro­duk­tów naj­wyż­szej jako­ści przez wykwa­li­fi­ko­wa­nego i uta­len­to­wa­nego Szefa Kuchni .

W zacho­wa­niu naj­wyż­szej jako­ści dań poma­gają nam nasi wyse­lek­cjo­no­wani lokalni dostawcy któ­rzy gwa­ran­tują świe­żo­śc­do­star­cza­nych pro­duk­tów.- jeste­śmy zatem przy­go­to­wani na pro­fe­sjo­nale przy­ję­cie każ­dego z naszych Gości.

tele­fon kon­tak­towy 58 765 18 04

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress