O kongresie

 

V POMORSKI KONGRES PROJECT MANAGEMENT

TERMIN

16.03.2016 (środa)

MIEJSCE

Centrum Konferencyjne Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni
Al. Zwycięstwa 96/98, 81–451 Gdynia

PROGRAM

8:30 — 9:30 — Rejestracja

9:30 — 9:40 — Uroczyste otwar­cie – przy­wi­ta­nie gości przez przed­sta­wi­cieli Organizatorów

9:40 — 10:10 — Zarządzanie pro­jek­tami w praktyce

Sławomir Halbryt — SESCOM S.A.

10:10 — 10:55 — EFRA wystar­to­wała — to począ­tek czy połowa drogi? Planowanie mega­pro­jektu w Grupie LOTOS.

Grzegorz Hrycyna — Grupa LOTOS S.A.

10:55 — 11:10 — Strukturyzacja pro­jek­tów inwe­sty­cyj­nych dla micro i małych przed­się­biorstw Alior Bank S.A.

Adam Ażgin – Alior Bank S.A.

11:10 — 11:50 — Budowanie śro­do­wi­ska pro­fe­sjo­na­li­stów zarzą­dza­nia pro­jek­tami na przy­kła­dzie Stowarzyszenia IPMA Polska

Łukasz Sienkiewicz – IPMA Polska

11:50 — 11:55 — Komunikat orga­ni­za­cyjny doty­czący sesji tematycznych

11:55 — 12:15 — Przerwa kawowa

SESJE TEMATYCZNE

Blok 1 ( 12:15 — 13:30 )
BEZPIECZEŃSTWO PROJEKTÓW NARZĘDZIA IT W PM
Jacek Zgutczyński
Sektor publiczny
Monika Woźniak
Uniwersytet Gdański
Zarządzanie jako­ścią — stra­te­gia odbioru pro­duk­tów w kon­tek­ście roz­woju modu­łów finan­sowo — księ­go­wych w opro­gra­mo­wa­niu klasy ERP, we współ­pracy z outsourcingiem. Projekty IT — Sukces to kwe­stia definicji

13.30 — 14.10 — Lunch

14.10 — 15.00 — “Budzik”

Blok 2 ( 15:00 — 16:15 )
BEZPIECZEŃSTWO PROJEKTÓW PROJEKTY IT BADANIA I ROZWÓJ
Jacek Kobiela
Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
Łukasz Sienkiewicz
IPMA Polska
Arkadiusz Sylpaczuk
Uniwersytet Gdański
Ryzyko w pro­jek­cie — case study Warsztat Pizza Kanban Game – budo­wa­nie pro­cesu wytwórczego Inicjowanie pro­jek­tów badawczo-rozwojowych w przed­się­bior­stwach z
per­spek­tywy kom­pe­ten­cji behawioralnych

16:15 — 16:30 — Przerwa kawowa

16:30 — 17:00 — Prezentacja wnio­sków z prac w 5 sesjach tematycznych

17:00 — 17:10 — Podsumowanie, zamknię­cie kongresu

18.30 — 21.00 — Kolacja w restau­ra­cji Panorama w Gdyni (dla zain­te­re­so­wa­nych osób)

POBIERZ PROGRAM W FORMACIE PDF

SPONSOR GŁÓWNY

LOTOS (logo)

PARTNER GŁÓWNY

SESCOM (logo) ALIOR BANK Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia

PATRONATY

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Gdańska Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Gdyni Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Sopotu Patronat Honorowy Marszałka Województwa Pomorskiego
4PM.pl trojmiasto.pl Międzywydziałowe Koło Naukowe Project Management portalpraktyk.pl
APLA

Tematem prze­wod­nim Kongresu będą zagad­nie­nia zwią­zane z pro­jek­tami dla pomo­rza w uję­ciu oka kom­pe­ten­cji pro­ject mana­gera. Punktem Kongresu, wyróż­nia­ją­cym tego­roczną edy­cję od pozo­sta­łych, są sesje tema­tyczne podzie­lone na dwie tury. Każdy uczest­nik ma moż­li­wość wyboru dwóch spo­śród pię­ciu przy­go­to­wa­nych tema­tów, pod­czas któ­rych zwró­cimy uwagę na:

Pomiędzy pierw­szą, a drugą turą, orga­ni­za­to­rzy prze­wi­dzieli pew­nego rodzaju nie­spo­dziankę dla gości w postaci BUDZIKA. Czym jest budzik i co dokład­nie będzie się działo, nie mogą ujaw­nić. Ale wia­domo, że będzie to ele­ment pobu­dza­jący umy­słowo oraz ruchowo wszyst­kich gości.
Wszystkie sesje zostaną omó­wione pod­czas wykładu pod­su­mo­wu­ją­cego, który jed­no­cze­śnie sta­no­wić będzie zakoń­cze­nie czę­ści ofi­cjal­nej Kongresu.

Dla chęt­nych, prze­wi­dziana została rów­nież część mniej ofi­cjalna w Restauracji Panorama, z któ­rej sze­rzy się piękny widok na morze. Podczas tej czę­ści będzie można bar­dziej swo­bod­nie poroz­ma­wiać na tematy mniej lub bar­dziej zwią­zane z zarzą­dza­niem pro­jek­tami i nie tylko.

 

 Idea kon­gresu powstała ponad sześć lat temu w gro­nie pomor­skich sym­pa­ty­ków tema­tyki zarzą­dza­nia pro­jek­tami. Wydarzenie to jest otwar­ciem sze­regu spo­tkań w ciągu całego roku o cha­rak­te­rze semi­na­ryj­nych wykła­dów oraz spo­tkań biz­ne­so­wych, pod­czas któ­rych nastę­puje wymiana cen­nych doświadczeń.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress